Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Syndyka

Plan spłaty wierzycieli - co to jest?

Plan spłaty określa zakres i czas spłacania przez upadłego zobowiązań, których nie udało się zaspokoić w fazie likwidacyjnej.

 

Plan spłaty obejmuje nie tylko zobowiązania sprzed daty ogłoszenia upadłości, uznane na liście wierzytelności, ale także zobowiązania z czasu trwającego postępowania.

 

Przystąpienie do ustalenia planu spłaty wierzycieli następuje, co do zasady, po wykonaniu ostatecznego planu podziału masy upadłości, a więc po faktycznym zakończeniu fazy likwidacyjnej.

Przygotowanie projektu planu spłaty wierzycieli jest obowiązkiem syndyka, który sporządza plan spłaty z uwzględnieniem faktycznej sytuacji majątkowej i życiowej upadłego.

 

Plan spłaty jest ustalany przez sąd upadłościowy, który nie jest związany stanowiskiem dłużnika i wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

 

Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty określa:

  • zakres zobowiązań upadłego podlegających spłacie;

  • czas w jakim upadły obowiązany jest spłacać swoje zobowiązania przy czym:

  • spłata zobowiązań upadłego objętych listą wierzytelności powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy,

  • spłata zobowiązań powstałych po dacie ogłoszenia upadłości, może zostać określona na okres dłuższy niż 36 miesięcy;

  • zakres zobowiązań podlegających umorzeniu.

 

 

03 listopada 2019

Aleksandra Wachocka

tel. 505 899 329

ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork

ul. Strzelnicza 8, Wójcin, 98-432 Łubnice

KONTAKT ZE MNĄ >